‘Persoonlijke Psychiatrie’

Een nieuwe benadering voor praktijk en onderwijs

Het congres wordt gehouden n.a.v. het uitkomen in april 2017 van het nieuwe leerboek ‘Persoonlijke Psychiatrie’ - terug naar de essentie.

ACCREDITATIE
6 punten - Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

5 punten - Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)

5 punten - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

1 punt - Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers / categorie ‘Vakbekwaamheid’ (SKGV)

5 punten - Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)

5 punten - Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)

4 punten - Accrediterende vereniging(en): Psychologen/Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten (FGzPt)

5 punten - Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

5 punten - Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)

6 punten - NIP-Eerstelijnspsychologie NIP

PERSOONLIJKE PSYCHIATRIE

Een nieuwe benadering voor praktijk en onderwijs

Het wezen van het vakgebied van de psychiatrie gaat over emoties, gedachten en gedragingen: over pijn, verlies en verdriet en hoe we daar als mensen mee omgaan. Het is de opdracht van de psychiatrie om de mens met psychische problemen te begrijpen in zijn eigen omgeving. Hiertoe is inzicht in zijn of haar persoonlijke situatie en geschiedenis essentieel: Waar komt hij vandaan? Wat heeft hij geleerd? Hoe heeft hij zich ontwikkeld tot wie hij is? Welke biologische factoren (brein en genen) spelen een rol?
De biologie, de psychologie en de omgeving vormen zo de drie pijlers van het vak. Een goed begrip van de complexiteit en interactie van al deze factoren is van belang voor een effectief behandelplan dat optimaal is afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt. We spreken tegenwoordig over ‘gepersonaliseerde psychiatrie’.

En toch hebben we in de afgelopen decennia het vak psychiatrie voor velen ondoorgrondelijk weten te maken. Alle goede bedoelingen ten spijt lijken we wat verdwaald in de vele, en soms zeer principiële discussies omtrent structuren, classificatiesystemen, de waarde van een diagnose, de verhouding tussen nature (genen en brein) en nurture (ontwikkeling en omgeving), en over de vrije wil. We houden ons bezig met de vraag over de validiteit van psychiatrische concepten en diagnoses: bestaat schizofrenie nu wel of niet? Wat is de betekenis van het begrip herstel? En ook de organisatie en financiering van de zorg zijn in het brandpunt van de discussie komen te staan: Moeten we de zorg wel opdelen in talloze compartimenten? Hoe ver kunnen we gaan met ambulantisering en onder welke voorwaarden? Wat is er nog nodig aan intramurale zorg? En wat behoort nu precies tot het taakgebied van de psychiatrie en de GGZ?

Maar waar blijft nu de persoon die onze hulp vraagt te midden van al dit discussiegeweld? Staat deze nog wel voldoende in het middelpunt van onze aandacht en van onze professionele inspanningen?

Wij schreven een nieuw leerboek Psychiatrie met een principieel uitgangspunt: De patiënt als persoon staat centraal. Samen met de hulpverlener wordt ingezet op een omvattend en genuanceerd begrip van diens situatie die de basis vormt voor verdere behandeling. We plaatsen psychische klachten binnen een continuüm van normaal tot (zeer) problematisch en heffen daarmee de dichotomisering van ziek en gezond op. Dit draagt tevens bij aan vermindering van etikettering en stigma.

Op deze congresdag presenteren en bediscussiëren we in het ochtendprogramma de principes en werkwijzen van de Persoonlijke Psychiatrie, waarmee we voortbouwen op de ontwikkelingen rond Persoonlijke Diagnostiek en De Nieuwe GGZ.
In het middagprogramma is er een uitgebreid programma waarin een veelheid aan psychiatrische syndromen aan bod komen. Op interactieve wijze gaan toonaangevende sprekers (die tevens bijdroegen aan het nieuwe leerboek) in op een persoonsgerichte diagnostiek en behandeling. Apart zal er aandacht zijn voor het thema herstel van de persoon met psychische klachten en ook wat te doen als dit herstel niet (voldoende) slaagt.

U bent van harte welkom!

DE PROGRAMMACOMMISSIE
Dr. Maarten Bak
Dr. Patrick Domen
Prof. dr. Jim van Os
Prof. dr. Philippe Delespaul
Prof. dr. Berno van Meijel
OCHTENDPROGRAMMA
Waarom dit leerboek persoonlijke psychiatrie?

Dagvoorzitter: Dr. Patrick Domen
Psychiater/ universitair docent/ hoofdopleider psychiatrie UOPZ Mondriaan, Universiteit Maastricht

09.30 Inleiding door de voorzitter

09.45 - 10.15
Continuüm van psychische problemen
Het dynamisch stresskwetsbaarheidsmodel

Dr. Maarten Bak
Psychiater/ universitair docent/ plaatsvervangend opleider, Universiteit Maastricht

10.15 - 10.45
Omgevingsdeterminanten van psychiatrische syndromen
Dr. Machteld Marcelis
Psychiater/ universitair hoofddocent/ hoofdopleider psychiatrie GGzE, Universiteit Maastricht

10.45 - 11.15 Pauze

11.15 - 11.45
Weerbaarheid en veerkracht
Prof. dr. Bart Rutten
Psychiater/ hoogleraar Neurowetenschappen van Psychische Stoornissen/ hoofd van de divisie Neurowetenschappen, Universiteit Maastricht

11.45 - 12.15
Van stoornis naar syndroom
Prof. dr. Jim van Os
Medisch manager divisie Hersenen, UMC Utrecht

12.15 - 12.45
Consequentie voor de organisatie van zorg
Dr. Tony Rasenberg
Sociaal wetenschapper/ adviseur en projectmanager Mondriaan

12.45 - 13.45 Lunch

MIDDAGPROGRAMMA

13.45 - 14.45
Interactief programma (deel 1)
Presentatie van syndroom en/of contextbeschrijving

14.45 - 15.15 Pauze

15.15 - 16.10
Interactief programma (deel 2)
Discussie met de bezoekers over de principes en praktijk van de Persoonlijke Psychiatrie op basis van casuïstiek

16.15 - 16.45
“Wat we nog niet weten”
Afsluiting door de dagvoorzitterINTERACTIEF PROGRAMMA

U kunt kiezen uit de volgende deelsessies, waarin de beide delen van het interactieve programma worden doorlopen:

1. De zoektocht naar herstel
Wat is herstel, is er sprake van een herstel-continuüm, hoe bereiken mensen herstel, wat zijn voorwaarden om te kunnen herstellen en hoe kunnen we hen daarbij helpen?
Persoonlijk herstel
Dr. Wilma Boevink
Senior wetenschappelijk medewerker, Trimbos-instituut
Maatschappelijk herstel
Dr. Rene Keet
Directeur zorgontwikkeling en implementatie, GGZ-Noord-Holland-Noord
Rehabilitatie
Dr. Jos Dröes
Psychiater, Stichting rehabilitatie 92

2. Als herstel niet helemaal lukt
De weg naar herstel is geen lineair proces maar gaat gepaard met tegenslagen. Soms zijn mensen zo overweldigd door een ervaring dat de persoonlijke oplossingen tekortschieten met een terugval tot gevolg. Dit kan leiden tot crisis, forse agitatie en agressie, suïcidaliteit of een vraag om euthanasie.
Crisis
Drs. Jurgen Cornelis
Psychiater/ systeemtherapeut/ plaatsvervangend opleider, Arkin/ Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam
Suïcidaliteit

Dr. Remco de Winter
Psychiater/ specialisme leider Acute Psychiatrie, Parnassia Groep/ Senior-onderzoeker VU Amsterdam
Nederlandse vertegenwoordiger voor de International Association for Suicide Prevention (IASP)

Euthanasie
Drs. Alette Kleinsman
Psychiater/ directeur behandeling, GGZ Breburg
Drs. Pieternel Kölling
Psychiater, Psychiatrie praktijk Kölling en stichting Levenseindekliniek
Agitatie
Dr. Chris Bervoets
Psychiater, Universitair Centrum voor obsessieve-compulsieve stoornissen

3. Angst, lichaam en huisartsenzorg
De eerste plek om professionele hulp te vragen is doorgaans de huisarts. De problematiek is vaak minder eenduidig. Het betreffen vaak angstklachten, niet specifieke lichamelijke klachten of eet- en voedingsproblematiek. De overeenkomsten en verschillen tussen angst en lichamelijke problematiek in o.a. de context van 1e lijn worden bediscussieerd.
Huisartsenzorg en persoonlijke psychiatrie
Drs. Diederd Kronjee
Huisarts
Angstsyndroom
Dr. Gabriel Esquivel
Psychiater i.o. Mondriaan
Prof. dr. Koen Schruers
Psychiater/ hoogleraar aan de Universiteit Maastricht/ manager zorg van de zorgprogramma’s angst en psychotrauma, Mondriaan Maastricht en Heerlen
Somatisch symptoom syndroom
Prof. dr. Koen Schruers
Psychiater/ hoogleraar aan de Universiteit Maastricht/ manager zorg van de zorgprogramma’s angst en psychotrauma, Mondriaan Maastricht en Heerlen
Eet- en voedingssyndroom
Prof. dr. Annemarie van Elburg
Kinder- & jeugdpsychiater/ medisch manager Altrecht Eetstoornissen Rintveld
Hoogleraar Klinische Psychopathologie, Universiteit Utrecht


4. Interactieproblemen en forensische zorg
Een kerncompetentie van mensen is contact maken, met elkaar communiceren en onderling afstemmen. Het lijkt erop dat steeds meer mensen daar moeite mee hebben en snel geëtiketteerd worden met een autisme spectrum stoornis of een gedragsprobleem. Intelligentie speelt een niet verwaarloosbare rol in deze communicatie. De gevolgen van een interactieprobleem of beperkte intelligentie kunnen zijn dat mensen zodanig in de problemen komen dat zij in de forensische zorg terecht komen.
Interactiesyndroom
Mr. dr. Bram Sizoo
Psychiater, Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen Dimence
Jasper Wagteveld
Ervaringsdeskundige, Dimence
Forensische (jeugd)psychiatrie
Drs. Alexa Rutten
Kinder- en jeugdpsychiater, opleider kinder- en jeugdpsychiatrie, GGzE
Promovenda, Universiteit van Tilburg Tranzo

Intelligentie en psychiatrie
Dr. Marianne Kasius
Psychiater, De Banjaard

5. Beheersing van impulsen
Veel mensen hebben allerlei gewoonten. Die gewoonten geven vaak een prettig gevoel of verminderen een onprettig gevoel, en worden daarom frequent herhaald. Die gewoonten kunnen zodanig in de weg zitten dat mensen er last van krijgen. Ze worden een ritueel, waar men geen controle meer over heeft en steeds meer beperkingen door ervaart. Deze beperkingen kunnen wederom tot problemen met intimiteit en seksualiteit leiden, of seks wordt onderdeel van een ritueel wat weer tot problemen leidt.
Dwangsyndroom
Drs. Judith Rickelt
Psychiater, GGzE
Verslavingssyndroom
Prof. dr. Geert Dom
Medisch Directeur, Multiversum,GGZ.
Gastprofessor & hoofddocent Universiteit Antwerpen (UA)

Seksualiteit
Drs. Matthijs Eendebak
AIOS Psychiatrie Lentis
Drs. Thalia Herder
AIOS Psychiatrie en arts/seksuoloog NVVS i.o UMCG

6. Affectieve instabiliteit
Stemming is niet stabiel in de tijd. Ze varieert van somber naar eufoor of dysfoor. Bij sommige mensen is de variatie groter en gaat uiteindelijk tot klachten en problemen leiden op meerdere levensgebieden. Mogelijk dat deze affectvariaties, die een duidelijk geslachtsverschil laten zien, aanpassingen zijn aan veranderende omgevingsfactoren, of onderdeel zijn van kwetsbaarheden in de persoonlijkheid.
Depressief syndroom
Prof. dr. Jan Spijker
Bijzonder hoogleraar Chronische Depressie, Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen
Psychiater, voorzitter zorgprogramma Stemmingsstoornissen en hoofd zorgprogramma Depressieve stoornissen, Pro Persona
Bipolair syndroom
Prof. dr. Ralph Kupka
Hoogleraar Bipolaire Stoornissen, VU Medisch Centrum/ GGZ inGeest/ Altrecht
Gastprofessor & hoofddocent Universiteit Antwerpen (UA)

Persoonlijkheidssyndroom
Dr. Joost Hutsebaut
Klinisch psycholoog, De Viersprong/ Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen
Genderverschillen in de psychiatrie
Dr. Janneke Zinkstok
Psychiater/plaatsvervangend opleider Vincent van Gogh, Venray
Universitair docent Maastricht University


7. Vervagende grenzen
Ieder mens heeft behoefte aan duidelijk afbakeningen, dan weet hij wie hij is en hoe hij zich verhoudt tot zijn omgeving. Dit geeft een basaal gevoel van veiligheid. Als die grenzen vervagen, men niet meer vertrouwt op zijn waarnemingen, dan neemt de onzekerheid in het bestaan toe en ontstaat er angst. Die onveiligheid kan veroorzaakt zijn door aversieve ervaringen als geweld, misbruik, bedreiging of het moeten vluchten naar een compleet nieuwe omgeving met andere normen en waarden. Dit vraagt om grote aanpassingen en mentale flexibiliteit. Soms kan de (nieuwe) omgeving als zo bedreigend worden ervaren dat verlies van realiteitsbesef en bijkomend achterdocht optreedt.
Psychose syndroom
Prof. dr. Jim van Os
Medisch manager divisie Hersenen, UMC Utrecht
Posttraumatisch syndroom
Prof. dr. Bart Rutten
Psychiater/ hoogleraar Neurowetenschappen van Psychische Stoornissen/ hoofd van de divisie Neurowetenschappen, Universiteit Maastricht
Transculturele psychiatrie
Dr. Mario Braakman
Psychiater en cultureel antropoloog, hoofdopleider psychiatrie en klinische geriatrie, Pro Persona


DOELGROEP
Dit congres is gericht op psychiaters, psychologen, verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten en op allen werkzaam binnen en buiten de GGZ met belangstelling voor persoonlijke psychiatrie binnen een nieuwe GGZ.


LOCATIE
Congrescentrum 'De Reehorst'
Bennekomseweg 24 - 6717 LM Ede (Gld)
Tel. 0318 - 75 03 00
'De Reehorst' ligt op loopafstand van het NS-station Ede-Wageningen.
Bij 'De Reehorst' is ruime parkeergelegenheid.


KOSTEN
335,- euro.
Indien u het congres bezoekt ontvangt u het nieuwe leerboek ‘Persoonlijke Psychiatrie - terug naar de essentie’ dat in april 2017 uitkomt.
Studenten (zonder vast inkomen), ervaringsdeskundigen (niet in loondienst) en familieleden kunnen een korting aanvragen van 20% via emailadres: info@sympopna.nlINSCHRIJVING
Inschrijving geschiedt digitaal door ons digitale online inschrijfformulier in te vullen en te verzenden. U ontvangt dan direct een bevestiging / factuur in de mailbox van het door u opgegeven mailadres op het inschrijfformulier. De inschrijving is nu gestopt, u kan zich nog wel aanmelden op de congresdag zelf bij de informatiebalie in Ede.
Het is ook mogelijk om alle gegevens (zie formulier welke gegevens wij nodig hebben! ) naar ons e-mailadres te sturen: info@sympopna.nl.

Gelijktijdig met uw inschrijving maakt u het inschrijfgeld over op bankrekening NL73ABNA0541186108 van Stichting Sympopna, onder duidelijke vermelding van uw naam, woonplaats en factuurnummer”. Ofwel u kruist de eenmalige machtiging aan op het digitale inschrijfformulier. Inschrijving verplicht tot betaling.

Inschrijfvoorwaarden:
U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk (mail) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk en is mogelijk tot 8 juni 2017. De annuleringskosten bedragen 15 euro. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 8 juni 2017 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver.

INFORMATIE
Congressecretariaat Stichting Sympopna
Postbus 14109, 3508 SE Utrecht
Tel. 06 - 83191953
Email: info@sympopna.nl
Website: www.sympopna.nl